Concurso de recollida de pilas e acumuladores en centros educativos

Bases legais concurso Pilabot

1. ORGANIZADORES

 

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en colaboración cos Sistemas Colectivos de Responsabilidade Ampliada do Productor (SCRAP) de pilas e acumuladores autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia, ECOPILAS, ERP e ECOLEC (en diante denominados conxuntamente coma os ORGANIZADORES), promoven a quinta edición do Concurso Pilabot como resposta ás obrigas de financiamento de campañas de información, concienciación e sensibilización cidadá sobre recollida, tratamento e reciclaxe dos residuos de pilas e acumuladores portátiles establecidas no Convenio Marco de Colaboración entre estes e a Xunta de Galicia.

 

Os ORGANIZADORES teñen como domicilio exclusivamente a efectos de notificacións o seguinte enderezo: Rúa Raimundo Fernández Villaverde, 61, planta 8ª – 28003 Madrid.

 

Pilabot é un concurso en centros educativos de educación primaria e secundaria de Galicia para fomentar a recollida selectiva de pilas e acumuladores portátiles entre o alumnado e as súas familias.

 

O concurso é gratuíto e participar non implica custo ningún.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

 

2.1. Quen pode participar?

 

Poderán participar todos os centros educativos de ensinanza primaria e secundaria de Galicia, privados, públicos ou concertados, que previamente se inscriban no concurso cumprimentando o formulario dispoñible na web www.pilabot.gal. En diante, referirémonos a eles coma os CENTROS.

 

O número máximo de centros participantes será de 150 e a selección dos mesmos farase por estrita orde de inscrición. Non se restrinxirá a inscrición a centros educativos que participaron en edicións anteriores do Concurso Pilabot.

 

O prazo de inscrición comeza o día 7 de novembro de 2023 e finalizará o día 5 de decembro de 2023. Unha vez realizada a inscrición, os CENTROS recibirán unha mensaxe electrónica de confirmación.

 

Ademais, durante o período de inscrición, ponse a disposición dos centros participantes o enderezo electrónico pilabot@ofipilas.es e o teléfono 900 103 138, para poder resolver dúbidas, incidencias ou solicitudes de información adicional.

 

2.2. Marco temporal e territorial

 

O concurso comezará o día 10 de xaneiro de 2024 e finalizará o día 19 de abril de 2024.

 

Durante este período, procederase á entrega dos materiais nos CENTROS (descritos no apartado 3), e establécese un período de SEIS SEMANAS LECTIVAS por cada centro para a acumulación da maior cantidade posible de residuos de PILAS.

 

Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de cancelar anticipadamente o concurso ou modificalo ou prorrogalo por causas xustificadas.

 

O ámbito territorial é a Comunidade Autónoma de Galicia.

 

2.3. Residuos de pilas e acumuladores obxecto do concurso

 

Son obxecto do concurso os residuos de pilas e acumuladores portátiles.

 

Considéranse pilas e acumuladores portátiles calquera pila, pila botón, acumulador ou batería que estea precintado, poida portarse coa man e non sexa industrial nin de automóbiles. Teñen esta tipoloxía as pilas botón e estándar e os acumuladores utilizados en calquera aparello presente nos fogares e as oficinas, tales como mandos a distancia, teléfonos móbiles, computadores portátiles, xoguetes eléctricos e electrónicos, ferramentas portátiles, etc.

 

En todo caso, a orixe dos residuos das PILAS debe ser doméstico, procedente das familias do alumnado e do persoal do propio centro escolar. En ningún caso poderán proceder doutros puntos xeradores de residuos de pilas (como poden ser tendas ou outros espazos de xestión de residuos). En caso de non cumprir estes requisitos, o CENTRO poderá ser expulsado automaticamente do concurso.

3. MECÁNICA DO CONCURSO

 

3.1. Entrega de materiais e comunicacións cos CENTROS

 

Todos os centros inscritos recibirán unha comunicación por mensaxe electrónica coa confirmación da súa inscrición no concurso.

 

Os CENTROS recibirán un paquete que incluirá:

 

 • Unha carta informativa onde se detallarán as instrucións para o correcto desenvolvemento da campaña, xunto co listado de materiais que se lles envía.
 • Un contedor para depositar as PILAS durante o transcurso do concurso.
 • Unha funda coa imaxe da campaña para colocar sobre o contedor onde se depositarán as PILAS no centro educativo.
 • Un lote de caixas para facilitar a recollida de pilas nos fogares do alumnado do centro.
 • Carteis coa imaxe da campaña Pilabot para colocar en distintos lugares do centro.

 

No momento da inscrición, os centros facilitarán no campo “enderezo do centro” o que será o único punto de entrega de materiais, así como de recollida e pesada dos contedores.

 

Ademais, os CENTROS disporán tamén de recursos dixitais na web www.pilabot.gal, sobre os que se apoiarán para ofrecer aos alumnos e alumnas información sobre a recollida selectiva e reciclaxe de PILAS.

 

3.2. Entrega de contedores

 

Unha vez rematado o prazo de inscrición, os CENTROS aos que se lles confirmara a súa participación recibirán unha mensaxe electrónica que comunicará a data estimada de entrega dos contedores onde se recollerán as pilas (en función do número de alumnos por centro, os centros poderán recibir inicialmente 1 ou 2 contedores). Posteriormente, cunha antelación mínima de dous días lectivos confirmarase a data efectiva da entrega dos contedores (cunha marxe de máis/menos 2 días lectivos).

 

Para facilitar as operacións de pesada e recollida dos contedores, estes deberán situarse a cuberto e en plantas baixas con fácil acceso (entrada da escola, a pé de rúa…), non en pisos superiores, posto que un contedor cheo ten un peso aproximado de 90 kg.

 

Calquera incidencia ou dúbida relativa á entrega dos contedores será atendida no enderezo electrónico pilabot@ofipilas.es  e no teléfono 900 103 138.

 

3.3. Recollida de residuos nos centros

 

O obxectivo do concurso é recoller no contedor a máxima cantidade de residuos de pilas e acumuladores portátiles procedentes das familias dos alumnos e alumnas e do persoal do propio centro durante as SEIS SEMANAS LECTIVAS que dura la campaña en cada centro.

 

A recollida realizarase por un xestor que conta coa habilitación administrativa esixida para a recollida e o transporte destes residuos. A recollida final de residuos levarase a cabo transcorridas as SEIS SEMANAS LECTIVAS desde a entrega do contedor no centro escolar. Con todo, poderanse realizar recollidas intermedias durante o período de participación, no caso de que fose necesario por cuestións loxísticas.

 

Os CENTROS recibirán unha mensaxe electrónica que comunicará a data estimada de recollida dos contedores onde se recollerán as pilas. Posteriormente, cunha antelación mínima de dous días lectivos confirmarase a data efectiva da recollida dos contedores (cunha marxe de máis/menos 2 días lectivos). Os CENTROS comprométense a facilitar a recollida de residuos de pilas na data indicada no concurso. No caso contrario, os ORGANIZADORES resérvanse o dereito a deixar fóra do concurso ao centro. Calquera problema respecto á data de recollida deberá ser comunicado o antes posible no enderezo pilabot@ofipilas.es e no teléfono 900 103 138.

 

Durante a recollida, pesaranse os quilos acumulados in situ, anotándoos nun albará no mesmo momento, do cal se fará entrega á escola unha copia co resultado da pesada. A pesada terá en conta o peso do contedor e os residuos de pilas e acumuladores que hai no interior deste. Os quilos de residuos de pilas acumulados obteranse de restar a tara do contedor ao resultado da pesada. Non se recollerán e non formarán parte desta campaña, pilas e acumuladores que non estean no contedor (por exemplo, en bolsas ou caixas). Se o contedor facilitado énchese de pilas antes do período de seis semanas lectivas, poderanse solicitar contedores adicionais para seguir acumulando residuos de pilas.

 

Calquera incidencia ou dúbida relativa á acumulación de residuos de pilas durante o concurso e á recollida dos contedores será atendida no enderezo electrónico pilabot@ofipilas.es e no teléfono 900 103 138.

 

3.4. Contedores adicionais

 

Para solicitar contedores adicionais, os centros educativos poderán dirixirse ao enderezo electrónico pilabot@ofipilas.es  e ao teléfono 900 103 138, indicando no asunto da mensaxe “Contedor adicional Pilabot para *nome do CENTRO*”.

 

Os contedores adicionais solicitaranse cando o centro comprobe que se está enchendo o contedor inicial antes do prazo das 6 semanas.

 

Por cuestións loxísticas, os contedores adicionais solicitados durante os últimos días de participación no concurso poderán entregarse no mesmo momento da recollida final, computando todos os residuos que conteñan na pesada total de residuos recollidos nese centro.

 

3.5. Resolución do concurso

 

Unha vez finalizado o prazo do concurso, daranse a coñecer os dous centros que máis pilas recollesen en total e os dous centros con maior ratio de peso de PILAS por alumno, tal e como se detalla no apartado 4 das presentes bases legais.

 

3.6. Actividade paralela ao Concurso Pilabot

 

Ademais do concurso de recollida de pilas, levaranse a cabo talleres didácticos.

 

Os ORGANIZADORES desta campaña poñen a disposición dos centros participantes no Concurso Pilabot a posibilidade de solicitar un taller didáctico sobre a reciclaxe das pilas.

 

 • Darase un taller por centro nun máximo de 50 centros educativos.
 • Trátase de talleres didácticos de 45 minutos de duración (unha clase) dirixida a un máximo de 50 alumnos de idades similares, nas que se informará aos alumnos sobre a campaña, unha posta en valor da importancia das pilas e acumuladores na nosa vida diaria, á vez que se profundará na sensibilización sobre a necesidade da separación selectiva.
 • Os centros interesados deberán indicalo no formulario de inscrición do Concurso Pilabot dispoñible na web www.pilabot.gal. De contar con máis de 50 centros interesados, a adxudicación determinarase a través dun sorteo que realizarán os ORGANIZADORES, tendo prioridade en todo caso aqueles centros educativos que non recibisen charlas educativas en edicións anteriores do Concurso Pilabot.
 • Os CENTROS que accedan a esta actividade deberán colaborar para fixar a data de realización e deberán contar cunha aula adecuada que dispoña de proxector.

4. PREMIOS

 

4.1. Tipos de premios e resolución de gañadores

 

Categoría A: quilogramos recollidos totais

 

 • Un premio de dous mil cincocentos euros (2.500 €) para o centro educativo que máis quilogramos de residuos de pilas recolla durante o período contemplado no concurso.
 • Un premio de mil douscentos cincuenta euros (1.250 €) para o centro educativo que quede segundo na clasificación de quilogramos de residuos de pilas recollidos.

 

Categoría B: quilogramos recollidos por alumno

 

 • Un premio de dous mil cincocentos euros (2.500 €) para o centro educativo que máis quilogramos de residuos de pilas recolla por alumno.
 • Un premio de mil douscentos cincuenta euros (1.250 €) para o centro educativo que quede segundo na clasificación de quilogramos de residuos de pilas recollidos por alumno.

 

O cálculo de cociente por alumno realizarase tendo en conta os quilos de residuos de pilas e acumuladores portátiles recollidos e o número de alumnos matriculados en educación primaria e secundaria no centro no curso 2023-2024. Deste xeito, o cómputo total, a efectos de designar os centros educativos gañadores nesta categoría (primeiro e segundo), resultará de dividir os quilos de residuos de PILAS recollidos durante as SEIS SEMANAS LECTIVAS entre o número total de alumnos matriculados en educación primaria e secundaria no centro no curso 2023-2024 (quedará excluido o alumnado matriculado noutras etapas formativas como educación infantil, bacharelato, etc.).

 

En caso de empate entre os centros educativos, o desempate realizarase mediante un sorteo aleatorio ante notario.

 

Concederase un único premio por centro educativo. No caso de que algún centro obteña dous postos gañadores nas clasificacións de recollida de pilas, procederase da seguinte forma:

 

– No caso de gañar dous premios de diferente categoría de diferente cuantía, outorgarásellle a ese centro educativo o premio de maior cuantía. O premio de menor cuantía será outorgado ao centro que ocupe a seguinte posición da clasificación.

– No caso de gañar dous premios de diferente categoría de igual cuantía, outogaráselle a ese centro educativo o premio correspondente á categoría A. Na Categoría B o gañador será o centro que ocupe a seguinte posición da clasificación.

 

Os premios estarán sometidos aos impostos legais vixentes.

 

4.2. Renuncias dos gañadores

 

No caso de que, por calquera motivo, algún centro educativo finalista renuncie ou non poida participar no concurso, o finalista pasará a ser o seguinte centro educativo que recollese máis quilos de residuos de PILAS (categoría A) ou máis quilos de residuos de PILAS por alumno (categoría B).

 

4.3. Entrega dos premios

 

O diñeiro será entregado mediante transferencia bancaria a nome do centro educativo coa única finalidade de mercar material escolar e/ou deportivo e/ou para actividades educativas para o centro gañador. Os premios estarán sometidos aos impostos legais vixentes.

 

4.4. Obxecto e xustificación do gasto dos premios

 

O centro educativo que resulte gañador presentará un certificado de gastos no que se detalle a finalidade do investimento do premio e, no caso de ser reclamadas polos ORGANIZADORES, comprométese a presentar as facturas e comprobantes correspondentes para verificar que o diñeiro foi destinado á compra de material escolar e/ou deportivo e/ou para actividades educativas.

 

O centro educativo terá un prazo máximo de doce (12) meses para facer efectivo este gasto. No caso de que o centro educativo non acredite correctamente o investimento do diñeiro, os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de reclamar a devolución do premio entregado.

 

4.5. Outros

 

En ningún caso será posible a cesión do premio a terceiras persoas ou entidades.

5. COMUNICACIÓN E ENTREGA DE PREMIOS

 

Os ORGANIZADORES poñeranse en contacto cos centros educativos finalistas para informalos da súa condición de gañadores. Asemade, informaráselles da realización do acto de entrega de premios e do lugar e data de celebración. Os ORGANIZADORES asumirán os custes de desprazamento, se os houbese, para unha representación dos centros gañadores (máximo 25 asistentes con dous docentes por cada centro).

 

Así mesmo, comunicarase de forma pública os centros educativos gañadores a través da web www.pilabot.gal, a través das redes sociais do Concurso Pilabot e a través doutros medios que os ORGANIZADORES consideren adecuados para dar a coñecer o concurso.

6. CONTINUIDADE DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE PILAS UNHA VEZ FINALIZADO O CONCURSO

 

Unha vez finalizado o concurso, se o centro educativo o desexa, deixarase un contedor nas súas instalacións para continuar co labor ambiental da recollida selectiva de pilas e acumuladores portátiles no centro. Se a escola xa dispón dun servizo de recollida selectiva, poderá continuar co seu servizo. En caso contrario, a condición de que o contedor estea como mínimo ao 80 % da súa capacidade de enchido, poderán solicitar o servizo gratuíto de recollida selectiva de pilas e acumuladores portátiles a través do enderezo electrónico pilabot@ofipilas.es e do teléfono 900 103 138.

 

Estas recollidas xa non se contabilizarán para o resultado do concurso.

7.  DEREITOS DE IMAXE

 

Os CENTROS autorizan de forma non exclusiva aos ORGANIZADORES a captar a imaxe e/ou a voz de alumnos/as, personal docente e non docente do centro (tanto mediante foto fixa como mediante a súa gravación audio e/ou audiovisual), e a reproducir, distribuír, transformar e comunicar publicamente a devandita fotografía e/ou gravación, así como a utilizar e difundir o seu nome e apelidos, en calquera actividade publicitaria e/ou promocional relacionada coa presente campaña, todo iso en calquera medio (incluíndo con carácter enunciativo, non limitativo, a explotación a través de Internet) sen que as devanditas actividades confíranlle dereito de remuneración, contraprestación ou beneficio económico algún con excepción feita da entrega do premio obtido conforme as presentes bases.  Esta autorización outórgase para todo o mundo e polo máximo tempo legalmente previsto.

 

De igual forma, os CENTROS cédenlles aos ORGANIZADORES os dereitos sobre todas as imaxes, vídeos ou audios que poidan achegar no marco da campaña e, en particular, os dereitos de comunicación pública, distribución, reprodución e transformación, para calquera territorio do mundo, polo tempo legalmente previsto e para a súa utilización de forma non exclusiva en calquera formato ou medio, sen dereito a percibir por iso contraprestación algunha.

 

Aos anteriores efectos, os CENTROS garanten que están facultados lexitimamente para conceder as autorizacións e realizar as cesións referidas, respondendo no caso de que non sexa así.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

 

En cumprimento do previsto na normativa vixente en materia de protección de datos, os ORGANIZADORES, como responsables do tratamento, informan que os datos persoais das persoas de contacto dos CENTROS, así como os datos persoais de calquera outro terceiro que sexan facilitados polo CENTRO, serán tratados coa única finalidade de xestionar a participación no concurso, contactar cos gañadores e xestionar a entrega do premio.

 

A base xurídica do tratamento dos datos é o consentimento outorgado expresamente ao inscribirse no concurso e, de ser o caso, o interese lexítimo.

 

Os datos persoais poderán ser comunicados á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia co fin de controlar o desenvolvemento da campaña. Igualmente, os datos persoais poderán ser comunicados a terceiros prestadores de servizos cos que subscribísemos o correspondente acordo de acceso a datos na medida en que dita comunicación resulte necesaria para poder garantir o desenvolvemento da campaña. En calquera caso, adoptaranse as medidas legais e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos.

 

Os datos solicitados conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das finalidades descritas, así como, no seu caso, polo tempo necesario para o cumprimento das obrigacións legais que corresponden aos ORGANIZADORES.

 

En caso de que o CENTRO facilite aos ORGANIZADORES datos de carácter persoal de terceiros, garante que está facultado lexitimamente para facilitar os referidos datos e que procedeu a informar e obter o consentimento dos devanditos terceiros para a comunicación dos seus datos, respondendo no caso de que non sexa así. Con todo, os ORGANIZADORES poñerán todos os seus esforzos en actuar debidamente en relación co tratamento dos devanditos datos de terceiros.

 

Os ORGANIZADORES adoptarán as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

 

Deberase notificar aos ORGANIZADORES calquera modificación que se produza nos datos persoais facilitados, respondendo os CENTROS en calquera caso da veracidade e exactitude dos datos fornecidos en cada momento. Os ORGANIZADORES resérvanse sen prexuízo doutras accións que puidesen corresponderlles, o dereito a non conceder ou retirar o premio a quen facilite datos falsos ou incompletos.

 

As persoas de contacto dos CENTROS, así como calquera outro terceiro cuxos datos sexan facilitados polo CENTRO, teñen dereito a solicitar o acceso aos datos persoais, así como a súa rectificación ou supresión, ou a limitación do tratamento,  opoñerse ao mesmo e a retirar o consentimento prestado, así como o dereito á portabilidade dos datos, dereitos que poderán exercitarse mediante escrito dirixido por correo postal ao enderezo dos ORGANIZADORES que figura na cláusula primeira, achegando fotocopia do documento de identidade. Igualmente, teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

9. ACEPTACIÓN DAS BASES

 

A participación nesta campaña implica a total aceptación destas bases, así como o criterio dos ORGANIZADORES en canto á resolución de calquera interpretación das mesmas.

10. XERAIS

 

10.1. Para participar neste concurso é necesario que os responsables dos centros educativos acepten estas bases e a totalidade do funcionamento interno do concurso.

 

10.2. Os ORGANIZADORES poñen á disposición dos centros educativos o enderezo electrónico pilabot@ofipilas.es e o teléfono 900 103 138 para poder solicitar calquera tipo de información relativa a esta campaña.

 

10.3. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de suspender, ampliar ou modificar esta campaña e mesmo a súa posible anulación sempre que exista unha causa xustificada, e comprométense a comunicar con antelación suficiente as novas bases, condicións ou, se procede, a anulación definitiva do concurso, sen que isto comporte ningún tipo de responsabilidade para os ORGANIZADORES nin indemnización para os participantes.

 

10.4. Os ORGANIZADORES resolverán calquera incidencia que poida producirse e a súa decisión será irrevogable.

 

10.5. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de deixar fóra da campaña aos participantes que fagan un uso abusivo ou fraudulento destas bases legais ou que non cumpran algunha das condicións aquí establecidas ou non acepten o contido.

 

10.6. Estas bases serán depositadas ante o notario do Ilustre Colexio de Notarios de Madrid, D. Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno por ERP, unha das entidades organizadoras do concurso.